Futebol - Suiço

TAIRA SAKUMOTO

1967-1672
Futebol - Suiço

TSUZUKI MATSUURA

1959 - 1960 - 1962 - 1965 - 1966 - 1969
Futebol - Suiço

TOSHINORI ETO

1961
Futebol - Suiço

TAIRA SAKUMOTO

1963
Futebol - Suiço

TAIRA SAKUMOTO

1964
Futebol - Suiço

DAIHACHI NARATA

1968 - 1971

IWAO YOSHII

1970-1972

NOBURU NISHIKAWA

1973 - 1974 - 1975 - 1978

MASSASHI MARUIT

1976 - 1977

TAIJIRO MIZUNO

1979 - 1980 - 1983

MICHIO SUZUKI

---

YOUITI YANAZE

---

MASARU MIYAZAKI

---

AKIRA WADA

---

HARADA ISAMU

1988 - 1989

KAZUO OHNO

1990

JOÃO MINORU IZUMI

1991 - 1992

CARLOS HAJIME NARATA

1993 - 1994

NISHIZUKA KATSUO

1995 - 1996

HISASHI UCHIMURA

1997 - 1998

CAYO TOSHIHIRO NISHIGAWA

1999 - 2000

DERCY YURIKO KUMAGAI

2001 - 2002

CRISTINA HITOMI SAWADA NISHIGAWA

2003 - 2004
Futebol - Suiço

MASSAO FRANCISCO MIYASAKI

2005 - 2006

KEN SERGIO OKAMOTO

2009 - 2010

HEMERSON YUKIO YOKOTA

2011 - 2012

WILSON OSSAMU ADACHI

2013/2014 - 2015/2016